ČASTÉ DOTAZY

HomeČASTÉ DOTAZY

ČASTÉ DOTAZY

CO JE POTŘEBA PRO INSTALACI A JAKÉ JSOU ROZMĚRY?

PRO INSTALACI

je vhodná železo-betonová podlaha s nosností 1000 kg/m2, s povrchem ošetřeným nátěrem, který je odolný  proti minerálním olejům. Nosnost podlahy je dána potřebou používat mobilní jeřáb (auto-jeřáb), který je nezbytný pro instalaci a údržbu ENVILOGIC, pro manipulaci se surovinami a výrobky pomocí nakladačů. K podlaze se zařízení připevní pomocí chemických kotev.

PRO PLYNULOU OBSLUHU

je potřeba ze všech stran kolem ENVILOGIC vytvořit obslužnou zónu o šířce 3 m, tzn.: Pro umístění jedné jednotky ENVILOGIC je potřebná plocha přibližně 12 m x 18 m (počítáno bez nádrží, nádrže lze umístit prakticky kdekoliv). Kromě jednotky ENVILOGIC je zapotřebí v její blízkosti umístit ještě další zařízení – jednotku pro čištění a skladování plynu, záložní zdroj, nádrž na tekutou frakci, kontejnery na katalyzátory, reagenty, deponii tuhého rezidua, a další provozy.

Výška komínu se mění podle místních požadavků, standardně počítáme 4 m nad horní hranou technologie.

Existuje také kontejnerová varianta, použitelná tam, kde není k dispozici hala, nebo kde by výstavba haly trvala příliš dlouho.

ČASTÉ DOTAZY

KOLIK JE PŘESNĚ POTŘEBA LIDÍ K OBSLUZE, PŘÍPADNĚ KOLIK JICH JE POTŘEBA PRO OBSLUHU NĚKOLIKA LINEK?

PRO OBSLUHU JEDNÉ LINKY ENVILOGIC

jsou potřeba 2 zaměstnanci v jedné směně, při třísměnném provozu, tzn. 6 lidí denně, resp. minimálně 9 kmenových zaměstnanců. Při využití automatizovaného dispečerského pracoviště se potřeba zaměstnanců sníží na jednoho, tzn. 3 denně, 5 kmenových zaměstnanců.

PRO OBSLUHU DVOU LINEK ENVILOGIC

jsou každopádně potřební 2 zaměstnanci ve směně, resp. 9 kmenových zaměstnanců, totéž platí pro 3, 4 nebo 5 ENVILOGIC umístěných v jedné hale.

PRO OBSLUHU DRTIČE

potřebujeme 2 zaměstnance, pro celé skladové hospodářství jednoho.

Pokud je provoz umístěn samostatně, je vhodné mít i administrativního pracovníka, který bude odpovídat za evidenci, odběr vzorků, plánování směn, kontrolu údržby, dodržování předpisů, certifikace atp.

Úložný prostor pro odpad, případné odizolování povrchů, kde bude odpad uložen?

Pokud vycházíme z předpisů platných v EU, je nutné odpad (vstupní materiál) skladovat na ploše s pevným nepropustným povrchem, který je ošetřen nátěrem odolným proti minerálním olejům a slabým žiravinám (kyseliny, louhy). Podlaha by měla být vyspádovaná do oddělené jímky. Rozhodně doporučujeme udržovat spíše menší objem vstupního materiálu (30-45t.), který bude skladován uvnitř (v totožné budově jako ENVILOGIC či jiné).

V případě skladování pneumatik je samozřejmě možné skladování pod širým nebem, při skladování komunálního odpadu také, ale je nutné vybudovat jímku na odpadní/dešťovou vodu a provádět její čištění.

Může být linka nepřetržitě v provozu?

Technologie ENVILOGIC je určena pro nepřetržitý (kontinuální) provoz. Start ze studeného stavu trvá 4 až 6 hodin, vychlazení při havarijním odstavení trvá 2 až 4 hodiny, provozní odstavení 4 až 6. ENVILOGIC nemá smysl večer vypínat a ráno zase startovat, je téměř nutné zajistit nepřetržitý provoz. V případě potřeb je možné linku odstavit (přerušení dodávek surovin, živelná pohroma apod.).

Standardně počítáme s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po dobu 345-ti dnů v roce.

Jaká je předpokládaná životnost jednotlivých částí?

Životnost jednotlivých částí závisí na zpracovávaném materiálu, jeho složení, dodržování intervalů a postupu údržby, klimatických podmínkách atd. V průměru předpokládáme životnost celého zařízení ENVILOGIC na minimálně 20 až 30 let.