ČASTÉ DOTAZY

HomeČASTÉ DOTAZY

ČASTÉ DOTAZY

ČO JE POTREBNÉ PRE INŠTALÁCIU A AKÉ SÚ ROZMERY?

PRE INŠTALÁCIU

je vhodná železo-betónová podlaha s nosnosťou 1000 kg / m2, s povrchom ošetreným náterom, ktorý je odolný proti minerálnym olejom. Nosnosť podlahy je daná potrebou používať mobilný žeriav (auto-žeriav), ktorý je nevyhnutný pre inštaláciu a údržbu ENVILOGIC, pre manipuláciu so surovinami a výrobkami pomocou nakladačov. K podlahe sa zariadenie pripevní pomocou chemických kotiev.

PRE PLYNULÚ OBSLUHU

je potreba zo všetkých strán okolo ENVILOGIC vytvoriť obslužnú zónu so šírkou 3 m, tzn .: Pre umiestnenie jednej jednotky ENVILOGIC je potrebná plocha približne 12 m x 18 m (počítané bez nádrží, nádrže možno umiestniť prakticky kdekoľvek). Okrem jednotky ENVILOGIC je potrebné v jej blízkosti umiestniť ešte ďalšie zariadenia - jednotku na čistenie a skladovanie plynu, záložný zdroj, nádrž na tekutú frakciu, kontajnery na katalyzátory, reagenty, depónie tuhého rezíduá, a ďalšie prevádzky.

Výška komína sa mení podľa miestnych požiadaviek, štandardne počítame 4 m nad hornou hranou technológie.

Existuje aj kontajnerová varianta, použiteľná tam, kde nie je k dispozícii hala, alebo kde by výstavba haly trvala príliš dlho.

ČASTÉ DOTAZY

KOĽKO JE PRESNE POTREBNÝCH ĽUDÍ NA OBSLUHU, PRÍPADNE KOĽKO ICH TREBA NA OBSLUHU NIEKOĽKÝCH LINIEK?

PRE OBSLUHU JEDNEJ LINKY ENVILOGIC

sú potrební 2 zamestnanci na jednej smene, pri trojzmennej prevádzke, tzn. 6 ľudí denne, resp. minimálne 9 kmeňových zamestnancov. Pri využití automatizovaného dispečerského pracoviska sa potreba zamestnancov zníži na jedného, tzn. 3 denne, 5 kmeňových zamestnancov.

PRE OBSLUHU DVOCH LINIEK ENVILOGIC

sú každopádne potrební 2 zamestnanci na smene, resp. 9 kmeňových zamestnancov, to isté platí pre 3, 4 alebo 5 ENVILOGIC umiestnených v jednej hale.

PRE OBSLUHU DRTIČA

potrebujeme 2 zamestnancov, pre celé skladové hospodárstvo jedného.

Ak je prevádzka umiestnená samostatne, je vhodné mať aj administratívneho pracovníka, ktorý bude zodpovedať za evidenciu, odber vzoriek, plánovanie smien, kontrolu údržby, dodržiavanie predpisov, certifikácia atp.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR PRE ODPAD, PRÍPADNÉ ODIZOLOVANIE POVRCHOV, KDE BUDE ODPAD ULOŽENÝ?

Ak vychádzame z predpisov platných v EÚ, je nutné odpad (vstupný materiál) skladovať na ploche s pevným nepriepustným povrchom, ktorý je ošetrený náterom odolným proti minerálnym olejom a slabým žieravinám (kyseliny, lúhy). Podlaha by mala byť vyspádovaná do oddelenej nádrže. Rozhodne odporúčame udržiavať skôr menší objem vstupného materiálu (30-45t.), Ktorý bude skladovaný vo vnútri (v totožné budove ako ENVILOGIC či iné).

V prípade skladovania pneumatík je samozrejme možné skladovanie pod šírym nebom, pri skladovaní komunálneho odpadu tiež, ale je nutné vybudovať žumpu na odpadovú / dažďovú vodu a vykonávať jej čistenie.

MÔŽE BYŤ LINKA NEPRETRŽITE V PREVÁDZKE?

Technológia ENVILOGIC je určená pre nepretržitý (kontinuálnu) prevádzku. Štart zo studeného stavu trvá 4 až 6 hodín , vychladenie pri havarijnom odstavení trvá 2 až 4 hodiny , prevádzkové odstavenie 4 až 6 . ENVILOGIC nemá zmysel večer vypínať a ráno zase štartovať, je takmer nutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku. V prípade potrieb je možné linku odstaviť (prerušenie dodávok surovín, živelná pohroma a pod.).

Štandardne počítame s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne počas 345-tich dní v roku.

AKÁ JE PREDPOKLADANÁ ŽIVOTNOSŤ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ?

Životnosť jednotlivých častí závisí na spracovávanom materiále, jeho zloženie, dodržiavanie intervalov, postupov údržby, klimatických podmienok atď. V priemere predpokladáme životnosť celého zariadenia ENVILOGIC na minimálne 20 až 30 rokov .